Школа по английски и испански език по метода на Шлиман за сравнително четене
 
МОДУЛ 2
английски
по метода на Шлиман
 


  Съдържание     Урок IX - Съществително име: видове и употреба         

ЧАСТИ НА РЕЧТА


Съществително име: видове и употреба на съществителното в английския език


Съществителното име като част на речта включва имената на всички лица, предмети, животни, географски понятия, както и абстрактни понятия, т.е. имената на всяко нещо, което се нуждае от име, за да се назове. Съществителните нарицателни дават както колективни имена на група от еднородни неща, така и име на членовете на тази група, но членовете в една група не са уникални, а имат едно и също име, например "човек" е един член на групата "хора", както "дърво" е един член на групата "гора". Съществителните собствени имат свои индивидуални имена, които отличават един член на група, правят го уникален, например "Байкушевата мура" е дърво от гората, но е уникална, знаем точно за кое дърво става дума; както и Христофор Колумб е едно точно определено лице от групата хора.

Както в българския, така и в английския език съществуват съществителни нарицателни (Common Nouns) и съществителни собствени (Proper Nouns) имена. И в двата езика съществителните собствени се пишат с главна буква и обикновено не се членуват (изключенията са засегнати в предишния модул, в урока за членуване). Пример за съществителни собствени: "Diana", "Apollo", "John Lennon", "London", "Madrid".

Ала за разлика от българския език, където съществителните нарицателни имат род (мъжки, женски и среден), число (единствено и множествено) и могат да се членуват, в съвременния английски език родът като граматично понятие е почти изчезнал, някои думи имат само единствено или само множествено число, които не съответстват на българските, а също така съществуват разлики и в правилата за членуване, както стана ясно от предишния модул.

Можем да говорим за род (Gender) на съществителните в английския език, само когато става въпрос за живи същества, които имат биологически пол - хора или животни. Но дори и при тях често липсват отделни думи, различаващи родовете и трябва да се добави "he" или "she", за да се разбере, че става дума за мъжки или женски род, например "he-wolf" (той-вълк), "she-wolf" (тя-вълчица), "billy-goat" (козел) "nanny-goat" (коза). Неодушевените предмети и абстрактните понятия нямат род. Има обаче и изключения. Някои абстрактни понятия в поезията може да приемат мъжки или женски род. Корабите и лодките винаги се приема, че са в женски род и се наричат "тя, лодката". Персонажите в приказките също приемат род, например, лисицата винаги се обозначава като "he" (той).

Също така, понякога персонажите в приказките, били те животни или предмети, се пишат с главна буква, независимо от това, че са членувани ("A Jackal"), което е присъщо на съществителните нарицателни.

Например в четивото "Чакал и яребица" [линк] (линковете тук са невалидни, само примерни!), чакалът и яребицата са обозначени с главни букви, като чакалът е представен в мъжки род, а яребицата в женски, както е и на български. (Обърнете внимание и на членуването - на английски с неопределителен член "A Jackal", се превежда с определителен член на български език - "чакалът". Това е заради вече споменатото в предишния модул правило за членуване на еднородни неща - виж в урока за неопределителен член):


A Jackal and a Partridge swore eternal friendship; but the Jackal was very exacting and jealous. 
" You don't do half as much for me as I do for you," he used to say..." 
" Let us see," answered the Partridge..." So she flew on till she met two travellers. 
 Чакалът и яребицата се заклели във вечно приятелство; но чакалът бил много придирчив и мнителен.
- Ти не правиш за мене и половината от това, което аз правя за тебе - казвал често той.
- Нека да видим - отвърнала яребицата. И тя полетяла напред, докато срещнала двама пътника.

Обаче от четивото "Лисицата и гъските" [линк] разбираме, че представата за лисицата ("fox") е като персонаж от мъжки род, а не женски, за разлика от българските приказки. Също така, тук лисицата не е представена с главна буква:


 A fox once jamp to a meadow in which a flock of fine fat geese were feeding.
" Ah, " he said, laughing, " I am, just in time. 
 Веднъж лисицата отскочила до една ливада, където пасяло стадо добре охранени гъски.
- Охо - казала си тя със смях, - дошла съм тъкмо навреме.

Множествено число (Plural) на съществителните в най-общия случай се образува, като към формата за единствено число се добави наставката "-s" или "-es". Hаставката "-es" се слага след [s], [z], или [sh], например "book" (книга) - "books" (книги), "class" (клас) - "classes" (класове), "buzz" (шум) - "buzzes" (шумове), "dish" (съд) - "dishes" (съдове).

Но някои съществителни правят изключение в начина, по който образуват множественото си число.

От горното четиво "Лисицата и гъските" може да се види неправилния начин, по който образува множественото си число съществителното гъска ("goose") - гъски ("geese", а не "gooses", както е по правилата). Също така от четивото "Диана и Аполон" [линк] се вижда, че съществителното "child" ("дете") също не се подчинява на правилата и в множествено число става "children" (деца), а не "childs":


 On an island in the sea, there lived a beautiful woman who had two children, twins.
The girl's name was Diana, the boy's Apollo.
 На един остров в морето живеела красива жена, която имала две деца близнаци. 
Момичето се наричало Диана, а момчето Аполон.

От четивото "Вълци и елени" [линк] могат да се видят още примери за неправилно образуване на множествено число на съществителните "wolf" (вълк) - "wolves" (вълци) и "deer" (елен) - "deer" (елени), при което формата за единствено и множествено число на елен е една и съща:


 The wolves could run swiftly, but they knew that the deer were swift runners, too. 
The hungry wolves wondered how they might catch the deer and eat them. 
 Вълците можели да тичат бързо, но те знаели, че елените са също бързоноги.
Изгладнелите вълци се чудели как да хванат елените и да ги изядат.


Ето още такива примери:

Неправилни форми в множествено число на някои съществителни

единствено число множествено число
potato (картоф), tomato (домат), hero (герой) potatoes (картофи), tomatoes (домати), heroes (герои)
pony (пони), factory (фабрика) ponies (понита), factories (фабрики)
knife (нож), shelf (рафт), wolf (вълк), thief (крадец), calf (теле), half (половина), wife (съпруга), life (живот), leaf (лист), loaf (самун хляб) knives (ножове), shelves (рафтове), wolves (вълци), thieves (крадци), calves (телета), halves (половини), wives (съпруги), lives (животи/а), leaves (листи/а), loaves (самуни)
child (дете), ox (вол) children (деца), oxen (волове)
sheep (овца), deer (елен), salmon (съомга), trout (пъстърва), aircraft (самолет), spacecraft (космически кораб) sheep (овце), deer (елени), salmon (съомги), trout (пъстърви), aircraft (самолети), spacecraft (космически кораби)
foot (ходило), tooth (зъб), goose (гъска), mouse (мишка), woman (жена), man (мъж) feet (ходила), teeth (зъби), geese (гъски), mice (мишки), women (жени), men (мъже)
person (личност, човек) people/persons (хора)

Особени случаи при единствено и множествено число на съществителните

единствено число множествено число
person (личност, човек),
people (народ)

people/persons (хора),
peoples (народи, напр. Aboriginal Peoples - местните народи, племена)
trousers/a pair of trousers (панталон/чифт панталони),
a pair of glasses (чифт очила)
some trousers (панталони),
some glasses (очила)
нямат единствено число само с глаголи в множествено число: clothes (облекло, дрехи), goods (стока/стоки, артикули), riches (богатство/богатства, съкровища), thanks (благодарности), contents (съдържание, обем), troops (войска), earnings (доход/доходи, печалба, заплата), savings (спестявания, спестени пари)
нямат единствено число само с глаголи в единствено число: mathematics (математика), news (новина/новини, вест), politics (политика), gymnastics (гимнастика), athletics (атлетика), measles (дребна шарка, морбили)
нямат единствено число с глаголи в единствено или множествено число: headquarters (щаб), means (средство/средства, начин, способ), works (фабрика, завод)

Ето един пример за употребата на съществителното "mathematics", което е винаги в множествено число, но се употребява само с глаголни форми за единствено число:


 Mathematics is not easy; and yet, for some people, a mathematical book could be as beatutiful 
as a book of poems for others. 
 Математиката не е лесна; и все пак, за някои хора, една математическа книга може да бъде така 
прекраснa, както книгa със стихове за други. Съществителните нарицателни от своя страна биват броими и неброими. Броимите съществителни имат единствено и множествено число. Неброимите съществителни не приемат неопределителен член и нямат множествено число, освен в случая, когато могат да се направят броими.

От четивото "Късметът и просякът" [линк] могат да се видят примери за броими - "wallet" (торба), "condition" (условие), "piece" (късче), и неброими съществителни - "gold" (злато), "ground" (земя), "dust" (прах). Забележете израза "piece of gold" (късче злато) - с помощта на предлога "of" (от) се указва някаква част или количество от цялото, неброимо съществително злато, като всяко късче или монета е броимо съществително, но тяхната съвкупност не е, защото се разглежда като нещо насипно, какъвто например е прахът или земята, почвата:


 " Hold your wallet and I will pour this gold into it, but only on this condition: 
all that falls into the wallet shall be pure gold; but every piece of gold that falls upon the ground 
shall become dust. " 
 - Дръж здраво торбата си и аз ще изсипя това злато в нея, ала само при едно условие: 
всичко, което попадне в торбата, ще бъде чисто злато, но всяко късче злато, което падне на земята 
ще се превърне на прах. 

Броимите съществителни, могат да представляват както отделни неща (предмети, лица и др.), така също и група от еднородни предмети или лица. Последните се наричат събирателни съществителни. Събирателните съществителни (Collective nouns) могат да се разделят според начина на използването им с глаголи в единствено или множествено число:

 • Kогато мислим за колективното съществително като за група, която е едно цяло, използваме cъбирателното съществително с глаголи в единствено число:
 • The government is going to introduce a new law.  
   Правителството ще въвежда нов закон. 

 • Kогато мислим за колективното съществително като за група, съставена от някакъв брой индивидуални предмети или лица, използваме cъбирателното съществително с глаголи в множествено число:
 • The government are all going to vote for the new law.  
   Всички от правителството ще гласуват за новия закон. 

  След събирателните съществителни "police" (полиция) и "cattle" (говеда, добитък) използваме винаги глаголи в множествено число.

  Ето още примери за събирателни съществителни: "group" (група), "gang" (група, банда), "club" (клуб, кръжок), "team" (отбор, тим), "crowd" (тълпа, навалица), "audience" (публика, зрители), "public" (публика, общество), "class" (клас, класa), "committee" (комитет, комисия), "army" (армия, войска), "company" (общество, компания).


  Неброими съществителни са:

 • някои хранителни продукти като "milk" (мляко), "meat" (месо), "bread" (хляб), "cheese" (сирене), "water" (вода), "tea" (чай), "coffee" (кафе), "oil" (олио), "chocolate" (шоколад), "wine" (вино).
 • Те могат да се направят броими, с помощта на изрази като "a piece of" (парче ...), "a cup of" (чаша ...). Те могат да се направят броими също и когато се поръчва в заведение за хранене, както в долния пример, като тук се подразбират две чаши чай и една чаша кафе, но млякото е в неопределено количество (в каничка за наливане например или вече е сипано в кафето) и затова то е неброимо:

  " Two teas and one coffee with milk, please. " 
  - Два чая и едно кафе с мляко, моля. 

 • някои материали или предмети, разглеждани в съвкупност, поради общото им предназначение, например "paper" (хартия), "wood" (дърво, дървен материал, дървесина), "furniture" (обзавеждане, мебелировка, покъщнина), "luggage" (багаж), "money" (пари). Те също могат да се направят броими - "a piece of paper" (парче хартия) или пък имат алтернативи броими съществителни: "money"/"a coin" (монета) или "a note" (банкнота).
 • някои абстрактни понятия като "information" (информация), "news" (новини), "advice" (съвет), "progress" (прогрес), "travel" (пътуване), "research" (проучване), "weather" (време, атмосферно), "work" (работа). Те също могат да се направят броими - "a piece of advice" (един съвет), "a bit of information" (малко информация), или пък имат алтернативи броими съществителни ("work"/"a job", "travel"/"a jorney").


 • Притежателна форма на съществителните

  Притежателната форма на съществителните е единствената падежна форма, останала в английския език и отговаря на родителния падеж в други езици. Tя се използва, за да се покаже, че нещо принадлежи на някого (напр. "a children's playground" - детска площадка) или че нещо е предназначено за някого (напр. "a girl's school" - девическо училище, училище за момичета) и се образува, чрез добавяне на окончанието "-'s" след съществителните в единствено число, които не завършват на "s" или чрез добавяне само на апостроф след съществителните в множествено число, както и тези в единствено число, но завършващи на "s" (напр. "girls' schools" - девически училища; "the Atkinsons' home" - домът на семейство Аткинсон, на Аткинсонови; "Mars' northern hemisphere" - северното полукълбо на планетата Марс). На български притежателната форма на съществителните се превежда или с прилагателно, или с помощта на предлога "на" или "за".

  От четивото "Лисица и кон" [линк] могат да се видят примери за притежателната форма на съществителните - "lion's" (на лъва, лъвските), "master's" (на господаря):


   But in doing so he twisted it round the lion's legs in such a manner 
  that with all his strength he could not move them. 
   Ала докато правела това, тя я омотала около лъвските крака по такъв начин, 
  че при цялата си сила, той не можел да ги помръдне. 


   But the horse let him roar, and dragged him along over field and meadow 
  till he got to his master's door. 
   Ала конят го оставил да реве и го повлякъл през поля и ливади, 
  докато стигнал до портата на своя господар. 


  В пети и шести модул ще усъвършенстваме знанията за съществително име чрез сравнителен анализ на по-сложни двуезични четива.

  © A. Bukovsky, 2008. Курс по английски език в 24 седмици.