Школа по английски и испански език по метода на Шлиман за сравнително четене
 
МОДУЛ 4
английски
по метода на Шлиман
 


   Четива     Четиво с двойни субтитри    
 

COURAGE

A True Story


 

СМЕЛОСТ

Истинскa история


 
 

Miss B. was, on one occasion, walking in company with another young lady through a field, when a bull came running up to them with all the marks of malevolence. Her friend began to run towards the stile, but was prevented by Miss B., who told her, that as she could not reach the stile soon enough to save herself, and as it is the nature of these animals to attack persons in flight, her life would be in great danger if she attempted to run, and would be inevitably lost if she chanced to fall; but that, if she would steal gently to the stile, she herself would take off the bull's attention from her, by standing between them. Accordingly, turning her face towards the animal with the firmest aspect she could assume, she fixed her eyes steadily upon his.

 

Госпожица Б. веднъж вървяла, заедно с друга млада жена, през едно поле, когато се задал един бик, който тичал срещу тях с явни признаци на агресивност. Приятелката й побягнала към оградата, но госпожица Б. я спряла, като й казала, че тя не би могла да стигне навреме оградата, за да се спаси и тъй като на тези животни е присъщо да атакуват бягащия, нейният живот ще бъде в голяма опасност, ако се опита да бяга, а пък ако се случи да падне, е загубена; но ако се прокрадне незабележимо до оградата, тя самата ще отклони вниманието на бика от нея, като застане между тях. И така, като обърнала лице към животното с възможно най-твърдото си изражение, тя приковала непоколебимо очите си в неговите.

 
 

It is said by travellers, that a lion itself may be controlled by the steady looks of a human being; but that, no sooner a man turns his back, than the beast springs upon him as his prey. Miss B., to whom this property of animals seems to have been known, had the presence of mind to apply it to the safety of her friend and of herself. By her steady aspect she checked the bull's career; but he showed the strongest marks of indignation at being so controlled, by roaring and tearing the ground with his feet and horns. While he was thus engaged in venting his rage on the turf, she cautiously retreated a few steps, without removing her eyes from him. When he observed that she had retreated, he advanced till she stopped, and then he also stopped, and again renewed his frantic play.

 

Пътешествениците казват, че един лъв може да бъде обуздан чрез неотклонния взор на човека; но щом човек му обърне гръб, звярът се хвърля върху него като върху плячка. Госпожица Б., на която това поведение на животните изглежда било известно, имала присъствието на духа да го използва, за да спаси приятелката си и себе си. Чрез неотклонния си твърд поглед тя задържала настъплението на бика, но той показвал силното си възмущение срещу това командване като ревял и риел земята с рога и копита. Докато той изливал така яростта си върху тревата, тя предпазливо отстъпвала няколко крачки, без да сваля очи от него. Когато забележи, че тя се е отдалечила, той настъпвал, докато тя не спре и тогава той също спирал и пак започвал безумния си танц.

 
 

Thus by repeated degrees she at length arrived at the stile, where she accomplished her safety; and thus, by a presence of mind rarely seen in such a young girl, she not only saved herself, but also, at the hazard of her own life, protected her friend. Some days afterwards, this bull gored its master.

 

Така, стъпка по стъпка, тя стигнала накрая до оградата, където се намерила в безопасност; и така, чрез своето самообладание, което не се среща толкова често при такова младо момиче, не само спасила себе си, но също така с риск за живота си, предпазила своята приятелка. Няколко дни по-късно същият бик намушкал своя собственик.

 
 

 

ЗАБЕЛЕЖКА

Субтитрите се показват, когато се постави курсора на мишката върху коя да е дума или израз и се задържи неподвижно така.
© A. Bukovsky, 2008. Сборник от четива за сравнително четене по метода на Шлиман.