Школа по английски и испански език по метода на Шлиман за сравнително четене
 
МОДУЛ 1
английски
по метода на Шлиман
 


    Четива     Четиво с единични субтитри    
 

THE WOLF AND THE SHEPHERD

A Fable


 

ВЪЛК И ОВЧАР

Басня


 
 

A Wolf[1] once walked behind a flock of Sheep[2], and did them no harm[3]. At first, the Shepherd treated him as an enemy, and kept watch against him. But when the Wolf made no sign of hurting the Sheep, the Shepherd began to think he was quite as good as[4] a watch-dog.

 

Веднъж един вълк вървял след стадо овце, но не им причинявал зло. Отначало овчарят го считал за неприятел и не го изпускал от очи. Но след като вълкът не показал никакви признаци, че ще нападне овцете, овчарят започнал да мисли, че той е толкова добър, колкото куче-пазач.

 
 

So[5] one day, when the Shepherd wished to go to the city, he left the Sheep in the care of this quiet Wolf. That was the chance the Wolf wanted, and he made sad havoc with the flock. When the Shepherd came back and saw the Sheep scattered, he said:—

 

Един ден, когато овчарят искал да отиде до града, той оставил овцете на грижата на този хрисим вълк. Вълкът това и чакал и извършил ужасни поразии сред стадото. Когато овчарят се върнал и видял овцете пръснати на всички страни, казал:

 
 

"It serves me right; for why did I trust Sheep to a Wolf?"

 

- Така ми се пада, що ми трябваше да поверявам овце на вълк?

 
 

 

ЗАБЕЛЕЖКА

Чрез поставяне курсора на мишката върху коя да е дума или израз от българския текст се вижда английскoто им значение.

БЕЛЕЖКИ

1. "Wolf" - В английския е прието имената на персонажите в басните и приказките да се пишат с главна буква, въпреки, че не са собствени имена. За разлика от тях, в българския език персонажите са с малка буква, освен ако не са собствени имена, напр: "вълкът", "един вълк", но "Вълчо". [обратно]

2. "Sheep" - в английския означава и "овца", и "овце"; думата обозначава събирателно понятие и няма единствено или множествено число. На български се превежда според смисъла. [обратно]

3. "did them no harm" - не им причинявал зло. За разлика от българския, в английския език няма двойно отрицание. Ако превеждахме буквално, трябваше да кажем "им причинявал никакво зло". [обратно]

4. "the Shepherd began to think he was quite as good as..." - "овчарят започнал да мисли, че той е толкова добър, колкото...". За разлика от българския, в английския език е задължително съгласуването на времената и когато разказваме в минало време, всички глаголи трябва да са също в минало време. В българския това звучи неестествено: "овчарят започнал да мисли, че той бил толкова добър, колкото...", затова в случаи като този, когато някой си мисли нещо (а той мисли в сегашно време), при преразказване на неговите мисли използваме също сегашно време. [обратно]

5. "So" - когато е в началото на изречението може да се преведе като "Тогава", "И така", "Така", но може и да се изпусне. [обратно]
© A. Bukovsky, 2008. Сборник от четива за сравнително четене по метода на Шлиман.